ผู้เขียน หัวข้อ: รวมแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (อ่าน 7 ครั้ง)

kkthai20009

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 51025
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ  นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข


- ความรู้เกี่ยวกับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
- การวางแผนและการบริหารโครงการ
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเว็บที่ นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เข้าดูเพจสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เข้าดูยูทูบสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เข้าดูบล๊อกที่ นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข


 

 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Tags : แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข